ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

ЧАCТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „15 години радио Вероника – спечели смартфо“ се организира и провежда от „Радио Вероника “ и „Ofisitebg.com“, наречени по–долу за краткост „ОРГАНИЗАТОРИ”.

ЧАCТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА

    2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост „ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА”. C регистрирането в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.

    2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: www.radioveronika.bg .

    2.3. Организаторите на Промоцията си запазват правото да допълват и/или променят Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: www.radioveronika.bg , без да уведомяват предварително потребителите си.

ЧАCТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОBЕЖДАНЕ

Промоцията „15 години радио Вероника – спечели смартфон“се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАCТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОCТ НА ПРОМОЦИЯТА:

    4.1. Промоцията ще се проведе от 03.05.22 г. до 23.05.2022 г.

    4.2. Организаторите на Промоцията имат право да променят сроковете ѝ като известяват за това на Интернет адрес: www.radioveronika.bg, при условията на т. 2.3. от настоящите Официални правила.

ЧАCТ 5. ПРАBО НА УЧАCТИЕ

    5.1. Право на участие в Промоцията имат всички физически лица с постоянно местожителство в Република България, които са се регистрирали лично (не се допуска регистрация на дадено лице от чуждо име) и имат навършени 18 години към момента на участието си в Промоцията.

    5.2. B Промоцията нямат право да участват служителите на „Ofisitebg.com“, както и служителите на българските дружества, в които пряко или непряко участва „Фреш Медия България”, както и членовете на техните семейства.

    5.3. B случай, че Организаторите открият или установят участник, който не отговаря на условията на т. 5.1 и т.5.2., то те имат право да анулират получената от него награда или по своя преценка да не го допуснат до участие в тегленето на наградата.

    5.4. Bсяко лице, което се включи в Промоцията, т.е. се регистрира на www.radioveronika.bg, се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Промоцията.

ЧАCТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОBЕЖДАНЕ И ОПИCАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

    6.1. За да участва в Промоцията, участникът трябва да влезе на www.radioveronika.bg и да се регистрира, за да участва в Играта. Всяка вечер в поздравително шоу Искам, ще бъде теглен по един регистриран участник, който печели тениска с логото на радио Вероника. В края на периода, чрез жребий ще бъде изтеглен един участник, който ще спечели Смартфон Motorola Moto G 100.

    6.2. Потребителите, които искат да се регистрират за участие в Промоцията е необходимо да попълнят коректно онлайн формата в сайта на www.radioveronika.bg, която включва:

- малко име и фамилия на участника;

- email и телефон за връзка с участника;

    6.3. Регистрацията за участие е напълно безплатна.

    6.4. Награди: Организаторът предоставя наградите, които са както следва:

6.4.1: Награди:

- 15 бр. Тениски с логото на радио Вероника

- 1 бр. Смартфон Motorola Moto G 100.

ЧАCТ 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯBЯBАНЕ, BАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАBАНЕ НА НАГРАДИТЕ

                7.1. Условия за получаване на наградите:

                7.1.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.

                7.1.2. Победителите ще бъдат обявени на 23.05.2022 г. В случай, че избран победител се откаже, Организаторите имат право да изберат друг победител на лотариен принцип, който да получи наградата.

7.2.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.

7.2.2. Наградите ще бъдат теглени на лотариен принцип по време на целия период на играта. Голямата награда Смартфон Motorola Moto G 100 ще бъде изтеглена на 23.05.2022 г.

7.3. Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с победителите поради технически причини или заради подадени от тях неверни данни. Организаторът не носи отговорност, в случай че някой от победителите е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата си.

7.4. Победителите нямат право да получат паричната или каквато и да е друга равностойност на спечелените от тях награди

7.5. Организаторите на Промоцията си запазвaт правото по всяко време да заменят наградата с друга – с еднаква или по-голяма стойност от посочените.

8. ПЕЧЕЛИBШИ, ПРЕТЕНЦИИ, BАЛИДНОCТ НА РЕГИCТРАЦИИ

    8.1. Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в Промоцията, срещу удостоверяване на възрастта си посредством валиден документ за самоличност.

    8.2. Всеки потребител има право да участва в Промоцията с повече от една регистрация.

    8.3. Всички валидни регистрации имат равен шанс за спечелване на наградите.

ЧАCТ 9. ОТГОBОРНОCТ

    9.1. Организаторите на Промоцията не отговарят и няма да бъдат привлечени в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

  9.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху профил не засягат принципа на присъждане на наградите от Организатора на Промоцията на лица, чиито претенции са предявени пред Организатора на Промоцията, съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания подлежат на проверка от Организаторите. Bсички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на Промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на промоцията. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

ЧАCТ 10. ПРЕКРАТЯBАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторите имат право да прекратят Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАCТ 11. CЪДЕБНИ CПОРОBЕ

Bсеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАCТ 12. ПУБЛИЧНОCТ

    12.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

    12.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на Промоцията и след това.

ЧАCТ 13. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1 . Потребителят носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на регистрацията.

13.2 Участието в играта означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на играта от страна на Организаторите и неговите подизпълнители/трети лица-партньори, а именно - име, и-мейл, адрес, телефон. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата промоция, както и с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции на „Радио Вероника“.     

13.3. Участникът доброволно предоставя на Организаторите на играта личните си данни за обработване за целите на играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в играта. 

13.4. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организаторите и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на играта и раздаване на предвидените в играта награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организаторите най-късно на 23.05.2022 г.

Организаторите не носят отговорност и не дължат обезщетение на лице, чийто профил или имейл е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.
 Организаторите се задължават да не предоставят на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали им известни при участието им в Промоцията.
 Организаторите обработват събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторите се задължават да предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители/ партньори на Организаторите.
Участниците в Промоцията имат право на достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, правото да искат ограничаване на обработването, правото да направи възражение срещу обработването и право на преносимост при следните условия:
Правото на достъп включва правото на участника да получи от Организаторите на Промоцията потвърждение дали се обработват негови лични данни и при положителен отговор да има достъп до информация, която включва: цели на обработването, категория на обработваните данни, получатели на и обработващи данните, предвидения срок за съхранение. Достъп до информация се дава на участник, който е поискал това и е доказал идентичността си с други средства, освен посочените в настоящите ОУ и предвидените в Раздел 2 на  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.
Участниците имат право да искат коригиране на неточните лични данни с отправено искане до Организаторите, което коригиране същият следва да извърши без ненужно забавяне.
Участниците имат право да поискат изтриване „право да бъдеш забравен“ преди посочения срок в чл. 9, като администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне данните, които са предоставени от това лице при наличието на предпоставките на чл. 17 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.
Участниците имат право да изискат ограничаване на обработването на личните им данни при оспорване на точността им, когато обработването е неправомерно, за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
За Участниците в Промоцията съществува право на преносимост на предоставените данни до друг администратор, освен Организаторите, когато искането е технически осъществимо.
Участниците имат възможност да оттеглят съгласието си за обработване на предоставените от тях данни в срока, определен в чл. 2, ал.3 от Раздел II ОУ.
Организаторите полагат дължимата грижа и отговарят за защита на информацията за Потребителя, станала им известна по повод на организиране на Промоцията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторите вземат съответните специални мерки за защита на данните.
Организаторите нямат право да използват получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на Промоцията (идентифициране на участниците в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставят на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези.

Организаторите се задължават предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Настоящите Правила влизат в сила на 03.05.2022 г.